CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRITA NASAUD

  

 INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL

 Casa Națională de Pensii Publice, Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM), respectiv Casa Județeană de Pensii Bistrita Nasaud, în calitate de operatori de date cu caracter personal, ale căror coordonate se regăsesc la finalul prezentei informări, vă prelucrează datele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal și cum îl puteți contacta:

Ø  CNPP, Casa Județeană de Pensii Bistrita Nasaud, Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM) – operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ø  Pentru mai multe detalii puteți contacta:

·           la CNPP – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@cnpp.ro

·           la CJP Bistrita Nasaud - responsabil cu protecția datelor la adresa de email dpo.cjpbistrita@cnpp.ro

·           la INEMRCM - responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@inemrcm.ro

 

Scopul în care sunt/vor fi utilizate datele colectate:

Scopul prelucrării îl constituie acordarea și plata, prin Casa Județeană de Pensii Bistrita Nasaud, a prestațiilor solicitate de dumneavoastră în temeiul reglementărilor naționale și internaționale în vigoare, în domeniul securității sociale, precum și determinarea legislației de securitate socială aplicabilă în cazul lucrătorilor migranți, în aplicarea reglementărilor cu caracter internațional în vigoare în domeniul securității sociale.

De asemenea, instituția noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul public de pensii din România.

Prestațiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către instituția noastră în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea consimțământului în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Determinarea legislației de securitate socială aplicabilă în temeiul regulamentelor europene  de coordonare a sistemelor de securitate socială și al acordurilor bilaterale de securitate socială, la care România este parte, are loc în baza cererii depuse de către dvs. sau de angajatorul dvs. la instituția noastră sau instituția competentă din străinătate, document ce echivalează, de asemenea, cu exprimarea consimțământului, în mod expres și neechivoc, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal prelucrate:

·         Nume, prenume

·         Sex

·         Codul numeric personal

·         Data nașterii

·         Adresa de e-mail

·         Adresa de domiciliu

·         Informații bancare

·         Informații cu caracter medical

·         Informații privind perioadele de asigurare realizate la sistemele de pensii din România sau din străinătate

·         Funcția, data angajării și societatea angajatoare din țară sau din străinătate

·         Informații cu caracter financiar/social/comercial

  

Cât timp păstrează CNPP și CJP Bistrita Nasaud datele dumneavoastră cu caracter personal: atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta Notă de informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în sarcina noastră.

Din ce surse obțin CNPP, CJP Bistrita Nasaud și INEMRCM datele dumneavoastră cu caracter personal:

Ø  în mod direct, din cererile depuse de dumneavoastră la instituția noastră privind acordarea și plata prestațiilor solicitate și din  documentele atașate în acest scop;

Ø  în mod indirect, prin intermediul instituțiilor corespondente din străinătate, ca urmare a cererilor depuse de dumneavoastră la respectivele instituții, privind acordarea și plata prestațiilor solicitate și a documentelor atașate în acest scop;

Ø  în mod direct, din cererile depuse sau transmise de dvs. sau de angajatorul dumneavoastră, la CNPP, în vederea determinării legislației de securitate socială aplicabilă;

Ø  în mod indirect, prin intermediul instituțiilor competente din străinătate, ca urmare a cererilor depuse de dumneavoastră sau de angajatorul dumneavoastră la respectivele instituții, în vederea determinării legislației de securitate socială aplicabilă;

Ø  ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre electronice;

Ø  ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii, de către terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, angajatori, agenți economici, administratori fond privat de pensii);

Ø  ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii de către terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, angajatori, agenți economici, administratori fond privat pensii);

Categoriile de destinatari ai datelor dumenavoastră cu caracter personal:

Cui dezvăluie CNPP, CJP Bistrita Nasaud și INEMRCM, în condițiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal:

Ø  către autorități guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;

Ø  către autorități ale altor state, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și ale acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte;

Ø  către organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte personae juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege;

Ø  către personae juridice cu competențe, potrivit legii, înderularea operațiunilor referitoare la plata prestațiilor acordate de către CJP Bistrita Nasaud.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, aveți următoarele drepturi:

·         Dreptul de acces de date - dreptul de a obține de la operator acces la informațiile prelucrate, scopul lor, etc.

·         Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obține de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, incomplete care o privesc,

·         Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor  de către persoana vizată, în cazul în care datele sunt inexacte, în condițiile Regulamentului GDPR,

·         Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

 

                                                           

                                                Conducerea instituției