Ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:
    • asiguratului;
    • pensionarului;
    • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
Beneficiari:
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului
 Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
    • soţul supravieţuitor;
    • copilul;
    • părintele;
    • tutorele;
    • curatorul;
    • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.
Membru de familie, în sensul legii, poate fi:
    • soţul/soţia;
    • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
    • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
Cuantumul ajutorului de deces:
 Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.
Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:
     • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
Actele  necesare acordării ajutorului de deces sunt:
     a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale (Anexa11);
    b) certificatul de deces – în original şi copie;
    c) actul de identitate al solicitantului;
    d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
    e) acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
    f) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia;
    g) adeverință eliberată de angajator din care să rezulte calitatea de asigurat la data decesului al persoanei după care se solicită ajutor de deces, respectiv, după caz, extras de pe REVISAL.
După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.