anunt concurs 06-07 septembrie 2017

Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa Năsăud organizează în data de 06-07 septembrie 2017 – concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante :

 1. Consilier, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului resurse umane.

     1.Concursul constă în desfaşurarea a trei probe:

 1. a) Depunerea dosarelor de concurs pînă la data de 14.08.2017.
 2. b) Proba scrisă în data 06.09.2017 ora 10.
 3. c) Interviul în data de 07.09.2017 ora 12.

1.1. Cerinţe privind ocuparea postului de consilier asistent.

 1. a) Pregătire de specialitate :

-Studii superioare de lungă durată

 1. b) Cunoştinţe de operare calculator
 2. c) Vechime în specialitatea studiilor 1 an.

1.2 Cerinte specifice conform fisei postului:

Specializare/program de studii/curs de resurse umane.

         1.2 Consilier asistent 1 an pe studii superioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Juridic-

d-na Curac Mirela consilier, telefon 0263232095.

Bibliografie

 1. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 2. HG nr.257/2011 pentru aprobarea Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 3. 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE :

  • copia actelor de de identitate (cert.nastere,casatorie,buletin)
  • formularul de inscriere
  • diploma de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari(copie si original)
  • copia carnetului de munca
  • adeverinta care sa ateste starea de sanatate
  • cazier judiciar
  • copia fisei de evaluare sau recomandarea de la ultimul loc de munca sau CV
  • declaratia pe propria raspundere sau adverinta care sa ateste ca nu a desfasurat politie politica.

Director executiv,
Chiciudean Teodor